Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Prostejedzenie

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

II. Definicje

2. Właścicielem Sklepu podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.prostejedzenie.pl, to jest spółka działająca pod firmą Ugotujsam Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 60-689 Poznań, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623898 , posiadająca NIP: 7831743641 oraz numer REGON: 364746370

3. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie internetowym, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie internetowym;

4. Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia;

5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela

6. Serwis internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem URL: www.prostejedzenie.pl;

7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;

8. Klient – Użytkownik Serwisu, który dokonał zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dokonywanym poprzez stronę prostejedzenie.pl są produkty spożywcze wymienione w ofercie, przedstawione na stronie w chwili składania zamówienia;

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie prostejedzenie.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto);

3. Składanie zamówień na prostejedzenie.pl odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie;

III. Dostawa

1. Ugotujsam Sp. z o.o. dostarcza swoje produkty za pomocą firmy kurierskiej InPost S.A.:

2. Dostawy zamówionych produktów prowadzone są od wtorku do piątku.

3. Koszty dostawy:

a. W przypadku płatności za pomocą Przelewy24.pl bądź tradycyjnego przelewu koszt dostawy wynosi: 13 zł,

b. W przypadku płatności w formie pobrania koszt dostawy wynosi 17 zł

III. Formy płatności

1. Płatność za zamówienie może być dokonana poprzez:

a. System płatności elektronicznych udostępniony przez Ugotujsam.pl na swojej stronie internetowej (on-line). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl)

Płatności elektroniczne mogą być dokonane m.in. za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Czas realizacji zamówienia przy płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji jest opisany w §5.

b. W formie pobrania kurierowi

2. W przypadku płatności za pobraniem koszty przesyłki wynoszą 18 złotych.

III. Rezygnacja i anulowanie zamówienia

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy prostejedzenie.pl zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.

5. Sklep Internetowy prostejedzenie.pl zwraca także konsumentowi koszty dostawy o ile konsument wybrał najtańszy zwykły sposób zamówionych towarów.

IV. Reklamacje

1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

3. Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: info@prostejedzenie.pl

4. Sklep prostejedzenie.pl rozpatrzy każdą otrzymaną reklamację w terminie najpóźniej 3 dni roboczych i poinformuje Klienta o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

V. Odpowiedzialność

1. Prostejedzenie.pl na etykietach zbiorczych wszystkich produktów informuje o składnikach alergenowych wchodzących w skład produktów, dlatego właściciel marki, firma Ugotujsam Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną negatywną reakcję organizmu u osób spożywających produkty nabyte w sklepie prostejedzenie.pl

V. Postanowienia końcowe.

1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym rejestracja w Serwisie oraz złożenie zamówienia na Zestaw są równoznaczne z akceptacją, Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu, zarówno w jego obecnym brzmieniu jak i z późniejszymi zmianami.

3. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2017

5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: www.prostejedzenie.pl. Odtworzenie treści Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą “Regulamin”, znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania Regulaminu oraz zachowania jego kopii.

6. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień Regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy do treści Regulaminu zostały wprowadzone zmiany.

7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e-mail: info@prostejedzenie.pl oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść.

8. Serwis jest prowadzony przez podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

9. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

10. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

11. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.